ថ្ងៃចុងក្រោយ game 01 វគ្គផ្តាច់ព្រ័ទ្ធ JM បាញ់ team Max ដល់លើផ្ទះ | ORG កាក ZONE គេ chicken 10kills

3 Просмотры
Издатель
ថ្ងៃចុងក្រោយ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ទ្ធ!

មានការចូលរួមពីក្រុមចំណាត់ថ្នាក់8ខាងលើពីសប្តាហ៍មុន និងក្រុមពីការចំរុះផ្សេងទៀត។

ក្រុមដែលចូលរួម:
1. Team Max
2. Orange Esport Play
3. Team Max Arctic
4. JoinMe Black
5. Angkorpubg Esport
6. GrimreaperX
7. CTS Esports
8. JoinMe Yellow
9. Arrow
10. Unite The Brave
11. The Quater
12. Family TBK
13. Reconnect Squad
14. Yeaksa OM
15. Ultra
16. Team X-Force

ផែនទី: Eragel - Miramar - Sanhok - Erangel - Miramar (x3)
ចំនួនថ្ងៃប្រកួត 3 ថ្ងៃ: 26-27-28
ប្រាក់រង្វាន់: 300USD

Become a Supporter:

#PLAY #PLAYGAME
-----------------------------------------------
ISP: Neocom ISP ()

Stalker Gaming:

LeOn Gaming:

FireGaming

Povpov Gaming:

AstroX Gaming:

Ra Gaming:
Категория
Видео про игры
Комментариев нет.